Skladovanie a záručné podmienky

SKLADOVANIE A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

SKLADOVANIE TOVARU V ŠTANDARDNÝCH OBALOCH

Všetky typy Duvilaxu sa skladujú v pôvodných neporušených a uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C. Nesmú sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Nesmú zamrznúť.

SKLADOVANIE V ZÁSOBNÍKOCH

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záručné podmienky:

TOVAR V BALENIACH DO 15 KG (brutto) – MALOSPOTREBITEĽSKÉ BALENIA

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 12 mesiacov.

V prípade Duvilaxu BD-20 je predĺžená na 24 mesiacov.

Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania.

TOVAR NAD 15 KG – BALENIA PRE VEĽKOSPOTREBITEĽOV

Záručná doba pre tovar vo všetkých druhoch balov s hmotnosťou náplne nad 15 kg brutto je 6 mesiacov.

Vo zvláštnych prípadoch je po dohode možné predĺženie záruky až na 12 mesiacov.

Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania.

Napíšte nám