Kvalita

Duslo, a.s., vyrába svoje výrobky podľa zavedeného systému kvality ISO 9001. Pri výrobe rešpektuje environmentálne požiadavky, čoho dokladom je zavedenie environmentálneho systému riadenia spoločnosti v súlade s požiadavkami ISO 14001. Uvedené systémy spolu so systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa BS OHSAS 18001:2007 tvoria tzv. systém integrovaného manažérstva – SIM.
 
Jednotlivé typy disperzií a disperzných lepidiel sú vyrábané podľa príslušných technických noriem. Jednotlivé kvalitatívne ukazovatele sú definované podľa účelu použitia konkrétneho typu a podľa požiadaviek zákazníkov, podľa obecných kritérií pre obdobné výrobky, resp. podľa požiadaviek príslušných technických skúšobní. Hodnotenie parametrov pre ne sa vykonáva podľa príslušných STN, ISO, DIN a podobne.
 
Na Duvilaxy podliehajúce povinnej, ale aj nepovinnej certifikácii, boli vydané výrobkové certifikáty preukázania zhody. Na vybrané produkty sme držiteľom prehlásenia o zhode CE s príslušnými európskymi normami.
 
Lepidlá určené pre papierenský a drevársky priemysel sú vhodné pre lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.
Drevárske lepidlá a najpoužívanejšie papierenské lepidlá spĺňajú požiadavky EN 71-3:2013, teda sú vhodné na výrobu detských hračiek.
 
O kvalite lepidiel Duvilax svedčí aj množstvo ocenenení z minulosti, a to z domácich aj zahraničných výstav, ocenenia Slovak Gold a pod.
 
 

Napíšte nám